Back to Top

Vedtægter for foreningen Bisiddergruppen Odense

1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningen navn er Bisiddergruppen Odense.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Borgernes Hus, Østre Stations Vej 15. 5000 Odense C

2. Formål
Stk. 1. Bisiddergruppens formål er at tilbyde følgeskab til f.eks. læge, advokat eller ved henvendelse til offentlige instanser.

Stk. 2. Gruppen består af frivillige, der som minimum har gennemgået bisidderkursus 1 fra Center for Frivilligt Socialt arbejde, Odense eller tilsvarende.

Stk. 3. Det er et krav, at bisidderen ikke skal have nogen form for personligt udlæg i forbindelse med opgaverne. Bisidderen får dækket transportudgifter samt andre udgifter ved bisidderopgaver efter billigste offentlige takster.

Stk. 4. Kommende bisiddere skal godkendes af bisiddergruppen. Bisidderne skal overholde tavshedspligten. Overtrædelse af tavshedspligten, i forhold til brugeren, medfører eksklusion. Og i forhold til organisationen kan det medføre eksklusion. Bisidderne skal være indforstået med, at det er utilladeligt at modtage gaver i form af penge eller andre erkendtligheder.

Stk. 5. Gruppen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, kasserer og sekretær.

Stk. 6. Gruppen søger relevante kommuner og fonde om tilskud til den almindelige drift af telefon, kørsel, kontorhold osv. Der aflægges et årligt regnskab for perioden inden generalforsamlingen.

Stk. 7. Såfremt gruppen opløses, tilfalder gruppens værdier de ansøgte instanser.

3. Medlemmer
Stk. 1. Medlemskab kræver at man har betalt kontingent og tilsluttet sig foreningens formål.

Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Stk. 3. Udmeldelse sker ved manglende betaling med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk. 4. Medlemmerne betaler generalforsamlingens fastsatte kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af november måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev/email til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Alle medlemmer, der betaler kontingent er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det
Regnskabet fremlægges og godkendes
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af formand
Valg af kasserer
Valg af sekretær
Valg af revisor
Eventuelt

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Ved generalforsamlingens start vælges en dirigent, der leder mødet. Dirigentens opgaver er at sikre, at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med vedtægter og gældende foreningsretlige grundsætninger.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages dette altid ved skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelse, der består af formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2 årrig periode. Dog således at formanden vælges for en et årrig periode ved stiftende generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Formanden – og i hans fravær sekretær og kasserer – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden.

7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1/10 – 30/9.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kasserer, der tillige fører foreningens medlems-register.

Stk. 4. Regnskabet revideres af generalforsamlingens valgte revisor.

Stk. 5. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

8. Hæftelse
Stk. 1. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Stk 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsorden.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål.

11. Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling torsdag den 30. August 2012